عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها در پرداخت وام

10:50 - 1400/01/21
بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در آذر ماه ۹۷ نسبت به اسفند سال گذشته افزایش ۱۰.۶ درصدی داشت.

ایبنا: بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور در آذر ۹۷ نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری 1197.23 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اسفند سال ۹۶ که 1082.32 هزار میلیارد تومان بود ۱۰.۶ درصد افزایش یافت.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۶.۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۳.۷ درصد و فروش اقساطی با ۲۷ درصد است. به لحاظ عددی در پایان آذرماه سال جاری 73.75هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ که 59.52 هزار میلیادر تومان بوده، ۲۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بانک‌های تجاری

تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان آذر ۹۷ متفاوت بود؛ به نحوی که ۸.۲ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 16.04 هزار میلیارد تومان بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل از آن 12.79 هزار میلیارد تومان بود.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۷.۵ درصد است که رقم آن 73.49 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ۹۷ بود. این میزان در اسفند سال ۹۶ معادل 55.1 هزار میلیارد تومان بود.

۱۶.۳ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم 31.95 هزار میلیارد تومان در پایان آذر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شد که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن 38.6 هزار میلیارد تومان بود. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان آذر ماه ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافت.

بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان آذر ماه ۹۷ نشان می‌دهد که ۲.۹ درصد تسهیلات اعطایی به میزان 7.6 هزار میلیارد تومان در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن 5.95 هزار میلیارد تومان بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان آذر ماه سال جاری ۵۴.۳ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم 141.92 هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶ به میزان 136.32 هزار میلیارد تومان بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۱۵.۳ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان آذر ۹۷ به میزان 40.02 هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شد.

بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسس اعتباری نیز ۶.۸ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان آذر ۹۷ به میزان 50.11 هزار میلیارد تومان به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۴.۷ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به مبلغ 330.9 هزار میلیارد تومان بود.