4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه

11:37 - 1400/01/21
راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه به تصویب رسید.

جام‌جم: واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، 4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.