سود 192 ریالی «انرژی»

11:43 - 1400/01/25
شرکت بورس انرژی ایران در 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 95 مبلغ 115 میلیارد و 49 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و 192 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد.

شرکت بورس انرژی ایران در حالی صورت‌های مالی 9 ماهه (منتهی به 30 آذر 95) را با سرمایه 600 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده، منتشر کرد که در سه ماهه سوم سال (منتهی به 30 اسفند 95) مبلغ 29 میلیارد و 944 میلیون ریال درآمد عملیاتی بدست آورد.
بر مبنای گزارش منتشر شده، بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی از درآمد این شرکت، کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 29 میلیارد و 944 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر و سود عملیاتی، مبلغ چهار میلیارد و 922 میلیون ریال محاسبه شد.
درآمدهای غیرعملیاتی به سود عملیاتی دوره نیز افزوده شد و پس از کسر مالیات، از آن سود خالص دوره به مبلغ 115 میلیارد و 49 میلیون ریال رسید و 192 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. سود انباشته به سود خالص دوره نیز ابتدای سال اضافه و در مجموع مبلغ 182 میلیارد و 627 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های «انرژی» منظور شد.