همراه با گزارش‌های فصل پاییز (1)

حرکت سود بیمه‌ای‌ها روی خط صاف

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های بیمه‌ای در شرایطی ارائه شد که عمده این شرکت‌ها تقریبا تعدیلی نسبت به گزارش‌های مالی پیشین خود نداشته و در مدت 9 ماه عموما پوشش‌هایی متناسب با روند ابرازی خود (75 درصد به عنوان نُرم 9 ماه) داشته‌اند.

حرکت سود بیمه‌ای‌ها روی خط صاف11