همراه با گزارش‌های فصل پاییز (11)

غافل‌گیری از گزارش‌های سیمانی

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های سیمانی در شرایطی ارائه شد که عمده این شرکت‌ها پوشش مناسب و تعدیل مثبت‌های قابل توجهی در سودآوری خود به نمایش گذاشتند که علت اصلی آن بهبود نرخ فروش آنها بود.

غافل‌گیری از گزارش‌های سیمانی 1