همراه با گزارش‌های فصل پاییز (17)

عملکرد 9 ماهه یازده کانی غیرفلزی

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه کانی‌های غیر فلزی نیز روند یکسانی را در این گروه نشان نمی‌دهد و شرکت‌ها شاهد تعدیل‌های مثبت و منفی و همچنین درصدهای پوشش سود متفاوتی هستند.

عملکرد 9 ماهه یازده کانی غیرفلزی 7