مولفه‌های تاثیرگذار در عملکرد «قصفها»

12:00 - 1400/01/25
سیر نزولی نرخ شکر در حالی مهم‌ترین اهرم روی عملکرد 9 ماهه قند اصفهان بوده که انتظارات شرکت حاکی از عدم تعدیل و بازنگری در صورت‌های مالی است.

یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در عملکرد 9 ماهه قند اصفهان نرخ فروش شکر بوده؛ این در حالی است که  قند اصفهان پیش‌بینی کرده، مابقی فروش شکر طبق برنامه با نرخ مصوب انجام پذیرد (نرخ فروش شکر در ماه‌های مهر و آبان؛ 25 هزار و 857 ریال و آذرماه؛ 25 هزار و 302 ریال بوده است). قند اصفهان البته در 3 سال پیاپی موفق به تولید و بهره‌برداری از چغندر پاییزه شده؛ به طوریکه با تولید نزدیک 50 هزار تن شکر از چغندر پاییزه، مانع از خروج ارز به میزان 22 میلیارد و 500 هزار دلار شده است.

قند اصفهان در بیان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد 9 ماهه تاکید کرده: خرید شکر خام به صورت ریفاینانس بوده است؛ بنابراین تا زمان خرید ارز و پرداخت نهایی قیمت تمام شده آن مشخص نبوده و در دیماه نهایی شد. نکته حائزاهمیت در عملکرد 9 ماهه قند اصفهان یارانه حمل چغندر است که معمولا با هماهنگی کارخانه‌های فعال صورت می‌گیرد که همه ساله در پایان فصل تحویل چغندر انجام می‌گیرد.انتظار قند اصفهان این اشست که با توجه به شرایط موجود در حال حاضر نیازی به بازنگری و تعدیل نیست.

مولفه‌های تاثیرگذار در عملکرد «قصفها»0

مولفه‌های تاثیرگذار در عملکرد «قصفها»16