مصوبه هیات وزیران درباره سازمان حسابرسی

12:24 - 1400/01/25
 براساس مصوبه هیات دولت، آرای قطعی مراجع مالیاتی و گمرکی از شمول بررسی‌های سازمان حسابرسی خارج شده و منابع حاصل از آن مستقیما قابل وصول است.

تسنیم: براساس مصوبه جدید هیات دولت، مطالبات دولت ناشی از احکام و اسناد لازم الاجرای به قطعیت رسیده موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور، آرای قطعی  مراجع مالیاتی و گمرکی و نظایر آن نیازی به بررسی توسط سازمان حسابرسی نداشته و طبق قوانین مربوط قابل وصول و محاسبه در تعیین مطالبات دولت است. همچنین براساس مصوبه دولت، بدهی‌های دولت ناشی از مواردی چون احکام و و اسناد لازم الجرای که توسط مراجع قانونی ذی ربط به تاید رسیده است نیز نیازی به بررسی در سازمان حسابرسی ندارد.

مصوبه هیات وزیران درباره سازمان حسابرسی14