تعداد سهامداران خارجی از ۸۰۰ کد گذشت

12:26 - 1400/01/25
 مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: با صدور 12 کد جدید در بهمن ماه امسال، تعداد کدهای سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران از مرز 800 کد فراتر رفت.

 سمات: مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌گوید: با صدور 12 کد جدید در بهمن ماه امسال، تعداد کدهای سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران از مرز 800 کد فراتر رفت.