دو برابر شدن سهم بازار سرمایه در تامین مالی

15:49 - 1400/01/25

از نخستین سوغات بازار بدهی رونمایی شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام تغییر موازنه در پول‌رسانی به واحدهای تولیدی گفت: سهم «بازار سرمایه و تامین مالی خارجی» در تامین مالی کشور نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. به گفته پیمان قربانی، ایجاد و توسعه بازار بدهی در دوره اخیر به کاهش سهم «شبکه بانکی» از 90 درصد به 80 درصد منتهی شده است. در سال‌های گذشته، «بانک‌محور» بودن تامین مالی در اقتصاد ایران یکی از معضلاتی بود که همواره از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار می‌گرفت و با وجود بهبود فعلی نیز، همچنان گفته می‌شود که نقش اصلی در تامین مالی باید به دوش «بازار سرمایه» (به خصوص از طریق بازار بدهی) و «تامین مالی خارجی» گذاشته شود. علاوه‌بر این موضوع، قربانی به دیگر پیامد مثبت و قابل‌توجه بازار بدهی نیز اشاره کرد و گفت: توسعه این بازار آثار «موافق چرخه‌ای» سیاست‌های مالی را تعدیل خواهد کرد. در سال‌های گذشته، کاهش و افزایش مخارج مالی دولت که به ترتیب در نتیجه رکود یا رونق اقتصادی-نفتی رخ می‌داد، به تشدید چرخه‌های تجاری اقتصاد کشور منجر می‌شد. با توسعه بازار بدهی، انتظار می‌رود جریان مالی دخل و خرج دولت نیز تا حدودی یکنواخت شود و از این کانال، از تبعات مخرب سیاست‌های مالی بر اقتصاد کشور کاسته شود.