ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (یک مرداد)

11:35 - 1400/01/21
نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (یک مرداد)

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زشگزا 18,803 18,803 5.00
درهآور 5,889 5,889 4.99
مفاخر 6,198 6,200 4.96
حسینا 13,918 13,951 4.75
غدیس 10,526 10,571 4.55

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قاسم 23,618 23,618 5.00
غمینو 7,671 7,668 4.96
سبزوا 5,458 5,455 4.95
ولبهمن 2,352 2,348 4.82
فولای 5,362 5,348 4.74

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 65,179 1.12 381.526 میلیارد
وهور 4,482 4.09 302.873 میلیارد
اعتماد 25,384 0.10 204.53 میلیارد
دی 3,194 2.62 149.455 میلیارد
آسامید 10,008 1.63 134.926 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وهور 4,482 4.09 71.687 میلیارد
زشگزا 18,803 5.00 15.042 میلیارد
آکورد 19,950 0.06 11.863 میلیارد
غدیس 10,526 4.55 8.895 میلیارد
مفاخر 6,198 4.96 7.3 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 65,179 1.12 84.599 میلیارد
دی 3,194 2.62 25.485 میلیارد
اعتماد 25,384 0.10 10.818 میلیارد
زفکا 15,380 4.52 10.732 میلیارد
آسامید 10,008 1.63 8.82 میلیارد