پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 12 آبان 99

14:56 - 1400/01/21
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
پُربازده ترین سهام | ترین‌های بورس 12 آبان 99

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کیا 7,050 7,050 32.47
حتوکا 20,270 20,270 4.97
جم پیلن 77,290 77,400 4.84
خاهن 30,850 30,950 4.65
کپارس 103,950 104,480 4.46

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
صگل1411 900,032 900,050 5.89
فاراک 6,840 6,840 5.00
ثاخت 3,810 3,810 4.99
فارس 12,370 12,370 4.99
شبندر 26,100 26,100 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 3,420 3.95 5.054 هزار میلیارد
دارا یکم 188,950 1.17 4.64 هزار میلیارد
خساپا 2,420 0.41 2.241 هزار میلیارد
کمند 10,168 0.00 1.506 هزار میلیارد
وبملت 4,750 0.42 1.389 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
خودرو 3,420 3.95 1,025.39
نوری 173,850 4.05 531.06
جم پیلن 77,290 4.84 186.70
پاکشو 89,920 1.78 164.21
رانفور 30,140 1.89 123.00

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
سپاس 10,153 0.03
صنوین 100,680 0.62
فیروزه 149,440 2.33
فارس 12,370 4.99 4,877.87
شپنا 13,100 4.93 1,351.32

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
پارند 11,702 0.03 176.646 میلیارد
قزوین 36,000 1.61 78.912 میلیارد
خاهن 30,850 4.65 61.428 میلیارد
پاکشو 89,920 1.78 41.16 میلیارد
کچاد 15,180 0.46 31.488 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 2,420 0.41 810.601 میلیارد
خودرو 3,420 3.95 601.143 میلیارد
وبملت 4,750 0.42 455.65 میلیارد
فملی 20,860 0.24 436.987 میلیارد
فولاد 12,330 1.44 406.248 میلیارد