تدوام رونق معاملات در بازار مسکن

16:43 - 1400/10/06
اکو ایران: براساس آمارهای بانک مرکزی در آخرین ماه فصل پاییز رونق معاملات مسکن همچنان ادامه داشت .

به گزارش اکو ایران ،گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1400» نشان می دهد ؛در آذرماه سال 1400، تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به حدود 9 هزار772 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 33.8و282.5 درصد افزایش نشان می دهد. 

 

تدوام رونق معاملات در بازار مسکن10

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران سی و دو میلیون و 590 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل1.8 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 21.1درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آذرماه سال 1399 (معادل 98.9درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه امسال حاکی از آن است که از مجموع 9772 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم33.2درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.

 سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبال حدود 5.9واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروهها شامل 6 تا 10، 11 تا 15، 16تا20 و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است. 

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آخرین ماه پاییز نشان نشان می دهد از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم14.3درصدی  از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهاای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است .

همچنین مناطق 10 و 2 به ترتیب با اختصاص سهم10.1 و 8.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 69 میلیون و 80 هزار تومان به منطقه 1 و کمترین آن با 15 میلیون و 820 هزار تومان  به منطقه 18 تعلق داشته است.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آذرماه حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 20 تا 25 میلیون تومانی  به ازای هر متر مربع بنا با سهم16.8 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 15 تا 20 و 25 تا 30 میلیون تومانی به ترتیب با سهم های 16.2 و13.8درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 61.9درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 50 تا 60 متر مربع با سهم15.9درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم های15.1و12.8درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

 در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع ،58 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی ،واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان  با سهم19.2درصد ،بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

 بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال 1400 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل51.2و54.2درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است .

تدوام رونق معاملات در بازار مسکن16