رشد معاملات اوراق بدهی در اردیبهشت

12:19 - 1401/02/12
اکوایران: در سه روز کاری اخیر ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه روند صعودی داشته است.

به گزارش اکوایران، در 6 روز کاری اخیر که از معاملات اردیبهشت ماه می‌گذرد، سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام به طور میانگین 30 درصد بود. این در حالی است که در آخرین هفته کاری فروردین، سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه 35 درصد بود. 

 

در اردیبهشت ماه، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز یکشنبه اختصاص داشت که 170 هزار و 842 میلیارد تومان ارزش داشت.

در این 6 روز میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 30 هزار و 181 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته آخر فروردین کاهش 20 درصدی داشته است. 

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

در سه روز ابتدایی هفته اخیر ارزش معاملات اوراق بخش کوچکی از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد اما از روز چهارشنبه، 7 اردیبهشت ماه، روند تغییرات ارزش معاملات اوراق بدهی افزایشی شد. روز چهارشنبه ارزش معاملات اوراق 4 هزار و 545 میلیارد تومان بود و سهم اوراق بدهی از معاملات بازار ثانویه 35 درصد بود. روز شنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس به 4 هزار و 473 میلیارد تومان افزایش یافت که 38 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز یکشنبه نیز ارزش معاملات اوراق به 170 هزار و 842 میلیارد تومان رسید که 96 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

رشد معاملات اوراق بدهی در اردیبهشت6