حمله تورم به آخرین سنگر ملکی

10:31 - 1401/06/05
وضعیت اجاره نشینی در روستاهای ایران تغییر کرده است. این پدیده خبری است که گزارش مرکز آمار ایران آن را نشان می دهد.

آنطور که جزئیات گزارش هزینه درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۰ مشخص می کند سهم اجاره نشینی در مقایسه با مسکن ملکی در پنج گذشته افزایش پیدا کرده است.

ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی دولت روحانی و فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن دلایل این اتفاق را به اکوایران توضیح می دهند.