افت معاملات ثانویه اوراق / بازار بدهی کساد شد؟

11:49 - 1401/09/18
اکوایران: در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در معاملات روزانه بازار سهام افت کرد.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 28 هزار و 850 میلیارد تومان بود. در هفته اخیر به طور میانگین 52 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 121 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 74 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 37 درصد بود. روز دوشنبه سهم اوراق به 96 درصد رسید. 

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت و 36 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به هزار و 299  میلیارد تومان رسید که 52 درصد از معاملات بازار را شامل شد. 

در هفته اخیر شاهد افزایش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 3 هزار و 515 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 7 درصدی داشت.