وام به داد بافت فرسوده می رسد؟

12:43 - 1401/10/30
طی سال های گذشته بسته های تشویقی مختلفی برای سرعت بخشیدن به جریان نوسازی بافت فرسوده از سوی سیاستگذار بخش مسکن طراحی و اجرایی شده است.

بسته هایی که اگرچه در اهداف بلند تعریف شدند اما در زمان اجرا چندان کارآمد نبودند. اکنون هم سیاست گذار بخش مسکن بسته تشویقی جدیدی را طراحی کرده است.

یکی از محورهای این بسته، پرداخت وام ارزان قیمت به سازندگان است. آیا این وام می تواند کلید نوسازی بافت فرسوده شهرها باشد؟

سعید اسلامی بیدگلی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به این سوال پاسخ می دهد.