بورس‌بازی در اقتصاد ناآزاد

23:00 - 1402/01/08
آزادی اقتصادی در ایران بسیار اندک است. برای سال‌ها تداوم نگاه دستوری در اقتصاد ایران و سرکوب تقریباْ تمامی قیمت‌ها در دهه های گذشته، این ذهنیت را به وجود آورده که برای فرار از تورم یا باید وام گرفت یا به نحوی از تفاوت قیمت رسمی و آزاد، سود جست.

در این میان اما کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کند که شرایط مذکور در نهایت شبکه‌های متعددی از ذینفعان را پدید می‌آورد؛ شبکه‌هایی که هم سیاست گذاری را سخت می‌کنند و هم بر پیچیدگی مناسبات در اقتصاد می‌افزایند.

همین امر سبب شده تا تحلیل بازارهای مالی در چنین وضعیتی شاید سخت‌تر از تحلیل وضعیت بازارها در کشورهای پیشرفته باشد.

در این برنامه با پیمان مولوی سعی شده تا تمامی مسائلی که در سال ۱۴۰۱ بر بازارهای مالی ایران گذشت و در سال پیش رو ممکن است بگذرد به بحث گذاشته شوند.