تزریق سرمایه به بورس در اردیبهشت / پایان سبز هفته اول

15:45 - 1403/02/05
روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 136 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در مجموع روزهای معاملاتی اولین هفته اردیبهشت ماه، هزار و 262 میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بازار شده است.

 در معاملات روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1403، شاخص کل بورس تهران هزار و 71 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 304 هزار و 448 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد 4 هزار و 650 واحدی در رقم 763 هزار و 655 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افزایش 116 واحدی به رقم 25 هزار و 605 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با رشد هزار  و 170 واحد به سطح 140 هزار و 992 واحد رسید. 

ورود پول حقیقی به بورس 

روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 136 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. 

در مجموع روزهای معاملاتی اولین هفته اردیبهشت ماه، هزار و 262 میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بازار شده است. 

امروز نماد حگهر بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 90 میلیارد تومان بود. پس از حگهر، نمادهای فاراک، خاهن و فن افزار بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای شستا، شبندر، فولاد و خساپا تعلق داشت.

تزریق سرمایه به بورس در اردیبهشت / پایان سبز هفته اول4

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌های بازار سهام

امروز فملی، شبندر و فایرا نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای پارسان، فولاد و کگل از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای فجهان، شگویا و وسپهر بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، آریان و ساروج نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و خزامیا و فولاد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز کرمان، حگهر و فزر بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 11 هزار و 133 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 779 میلیارد تومان بود که 7 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 7 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 720 میلیارد تومان رسید. 

تزریق سرمایه به بورس در اردیبهشت / پایان سبز هفته اول0

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد کگل بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 131 میلیارد تومان بود. 

پس از کگل، حگهر بیشترین ارزش معاملات را داشت و شبندر رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فارس و خزامیا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد 982 میلیون و 401 هزار و 706 سهم در صدر قرار گرفته است. فاذر در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کرمان تعلق داشت. دو نماد حگهر و شستا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات چهارشنبه، 99 نماد صف خرید داشتند و 29 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 2  درصدی نسبت به روز کاری قبل به 310 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 109 درصدی به 232 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

تزریق سرمایه به بورس در اردیبهشت / پایان سبز هفته اول18