وضعیت بازار قیمت مسکن و اجاره در زمستان/ تمدیدی ها افزایش 50 درصدی را تجربه کردند

15:16 - 1401/01/26
اکوایران : براساس داده های مرکز آمار ایران در فصل زمستان ١٤٠٠، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ٥٠.٩ درصد بوده است.

به گزارش اکوایران ، در این فصل استان یزد با ٨,٦ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١.٥درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استانهای کشور داشته اند.

 

در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، یکی از بخش های مهم بخش مسکن است. که شامل زیر بخش‌های "اجاره بهای واحدهای مسکونی" و "خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) می‌باشد.

 در فصل زمستان ١٤٠٠، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٧٩,٧ رسید که نسبت به فصل قبل  ٦.٤ درصد افزایش داشته است.

 در این فصل استان یزد با ٨.٦ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١.٥درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل زمستان١٤٠٠، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.١ درصد است که نسبت به فصل پاییز  ١٤٠٠ (٢٥.٧ درصد)، ٢.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ٤٠.٠ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١١.٨ درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

 به عبارتی در فصل زمستان١٤٠٠ ، خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١١.٩ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط ١٦.٣ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان١٤٠٠ ، برابر ٢٦,٩ درصد است، که استان لرستان با ٣٧.٤ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٨ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشته اند.

همچنین در فصل زمستان ١٤٠٠، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ٥٠,٩ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد ١٩,٨٥ درصد رسیده است. تورم نقطه‌­ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌­ای بهمن ماه (٢٣.٠١ درصد) ٣.١٥ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین امروز مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران سال ١٤٠٠ منتشر شده براساس اطلاعات منتشر شده در آن در سال ١٤٠٠ عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران  بر اساس ماه پایه فروردین ١٤٠٠ به عدد ١٠٩,٧٣ رسید که نسبت به سال ١٣٩٩(٨٢,٥٠)، ٣٣.٠١ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه‌ای

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد ١٩,٨٥ درصد رسیده است. تورم نقطه‌­ای اسفند ماه در مقایسه با تورم نقطه‌­ای بهمن ماه (٢٣.٠١ درصد) ٣.١٥ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن می‌باشد که در اسفند ماه ١٤٠٠ این اطلاع به عدد ١٠,٥٦ درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٣,٢٥ درصد)، ٢.٧ واحد درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش تورم ماهانه در سال ١٤٠٠ می­باشد.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٤٠٠ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ٣٣,٠١ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در سال قبل(٧٩,٠٤ درصد)، ٤٦,٠٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.