زور کدام دارایی‌ها به تورم رسید؟

15:19 - 1402/06/18
در سال‌های اخیر تورم در اقتصاد ایران به مرزی رسیده که بخش زیادی از مردم را به تکاپو انداخته تا مسیری برای فرار از آن بیایند، البته اگر توانش را داشته باشند.

 اما تورم در ایران قدمتش به همین چند سال اخیر نمی‌رسد و کهنه‌کارتر از این حرف‌ها است.

این قسمت چراز به شناسایی رفتار تورم در ۵۰ سال گذشته می‌پردازد و واکنش بازار دارایی‌های مختلف به تورم را بررسی می‌کند.